Điều khoản sử dụng - GiamGiaHOT.net

Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: Ngày 12 tháng 06 năm 2018

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này ("Điều khoản", "Điều khoản và Điều kiện") trước khi sử dụng https://www.giamgiahot.net/ trang web ("Dịch vụ") do GiamGiaHOT.net điều hành ("chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "chúng tôi").

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn được điều kiện dựa trên sự chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản thì bạn không thể truy cập vào Dịch vụ. Mẫu Điều khoản và Điều kiện cho GiamGiaHOT.net.

Liên kết tới các trang web khác 
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà GiamGiaHOT.net không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát.

GiamGiaHOT.net không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật, hoặc các thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Thêm nữa, bạn thừa nhận và đồng ý rằng GiamGiaHOT.net không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến sử dụng hoặc trông cậy vào bất kỳ nội dung như vậy, hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ như vậy.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Luật chi phối 
Các Điều khoản này sẽ được quản lý và giải thích theo pháp luật của Việt Nam, không phụ thuộc vào các điều khoản xung đột về luật pháp.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Các Điều Khoản này sẽ không được xem là sự khước từ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được giữ là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được bởi tòa án, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và thay thế và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về Dịch vụ. 

Thay đổi 
Chúng tôi bảo lưu quyền, theo ý riêng của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi có ý nghĩa, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo ít nhất 15 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì cấu thành một thay đổi vật chất sẽ được xác định theo ý của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi này có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ. 

Liên hệ chúng tôi 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, hãy liên hệ với chúng tôi.